ၶႄႇ−ရၢတ်ႉသျႃး−ဢီႇရၢၼ်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶႄႇ−ရၢတ်ႉသျႃး−ဢီႇရၢၼ်ႇ 3 ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဢူဝ်ႇမၢၼ်ႇ (gulf of Oman) ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းတိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်၊ လွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတေႃႇမိူင်း လႄႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ 15−19 March 2023 ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄသဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မိူင်းၶႄႇလႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းတိုၵ်းသႅၼ်း Nanning ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးသမ်ႉ လႆႈသူင်ႇႁိုဝ်းတိုၵ်း Admiral Gorshkov-class frigate ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၽိုၵ်းသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်တႄႉၵေႃႈ ၽိုၵ်းသိုၵ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးတိုၵ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆးၵၢၼ်လၢႆလၢႆပိူင် တႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း