ၶႄႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ထႆႇဝၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October 2021) ၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉ ၵၢင်ႁၢဝ်ၶႄႇ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႆႇဝၼ်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉတႄႉ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈသင်ႇႁႂ်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇ 39 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇသေ လႆႈဢွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ယူႇၼၼ်ႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊပၢႆယဝ်ႉသေ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶႄႇ ၵႆႉၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မႃး ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွတ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ထႆႇဝၼ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႇ ၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၶႄႇၵႆႉၵႆႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇသေၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶႄႇမႃးလူၺ်ႈ လၢႆးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ်ၶႄႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၢင်ႁၢဝ်ထႆႇဝၼ်ႇၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ မီးႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 34 လမ်း ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မဵဝ်း Electronic 4 လမ်း လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ 1 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း