ၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ထႆႇဝၼ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလမ်း ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈၾႃႉ ထႆႇဝၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် 28 လမ်း မီးပႃးႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း G-10 ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈၾႃႉ သူၼ်းၵဝ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇ လႆႈယုၵ်ႉၸၼ်ႉလွင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး သေဢမ်ႇၵႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉထႆႇဝၼ်ႇ တေဢုပ်ႉပိူင်ႇလူၺ်ႈ ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်း ၶႄႇ ဢၢင်ႈလၢတ်ႈမႃးတႃႇသေႇဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၶွင်မိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉၼမ်ႉၶႄႇ ဢၼ်မီးပႃးႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် Shandong ၼၼ်ႉ လႆႈမုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပႄႇသိၾိၵ်ႇ တႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶႄႇ ၼင်ႇၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း မိၼ်ၵႅတ်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈၾႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း