ၶႄႇ- ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင် AI

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ သဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ)  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ AI ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ ၼႂ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်းယွမ်း လွင်ႈဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ AI ၊ ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ AI ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ AI ၼႆႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်း မီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ႁႅင်းမႃး တႄႉတႄႉလႄႈ ႁိမ်ၵၼ်တႃႇပဵၼ်မၢႆၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ AI ၼႆယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ် AI မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉပၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်တင်းၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းႁၼ်ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈဝႃႈ AI ၶွင်ၶႄႇၼၼ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းဢမႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၶႄႇ တႃႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပၵ်းပိူင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ AI လႄႈ ႁႃပိူင်တႃႇၸၢင်ႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ AI ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ဝၢႆးသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလူင်ပိူၺ်ႇၵျိၼ်း တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈလိူၼ် April 2024 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း