Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

0
ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် (ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ) လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈလူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 84 ပီႊ။

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် (ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ) လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  လႆႈလူႉလွၼ်ႇ သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ပႃႇငႄႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 5 May 2022 ၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ−

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ႁွင်ႉ ၸၢႆးပႃႉမွင်ႇ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 30 April 1936 ၊ ၵိူတ်ႇတီႈ ပွၵ်ႉဢူးၵျီးၶမ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပႃႉတိၼ်ႇ+ပႃႈၼၢင်းမျၢတ်ႈသေ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းလူင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 10 ၵေႃႉ။

လွင်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ−

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 1959 လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်၊ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး (SURA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး (MTA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)သေ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇဢူၺ်းလီလႄႈ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းမႃး−

1959 ႁူမ်ႈတင်းပူဝ်ႇလၶိၼ်ႇ ပႂ်ႉတၢင်းတိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူင်းႁၢင်။

1960 ႁူမ်ႈတင်းပူဝ်ႇလၶိၼ်ႇ ပူဝ်ႇလႆႉ (ဝ) တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် မိူင်းတူၼ်။

1961 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းပၢင်ၵၢင်းထုင်ႉပူင်း။

1962 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

1964 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

1965 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၽိူၵ်ႇ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ တီႈဝၢၼ်ႈလၵ်းဝူဝ်း မိူင်းၵိုင်၊ ႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ယဵၼ်း၊ ၸဝ်ႈၶျိတ်ႉသူၺ်ႇ ပႂ်ႉတၢင်း ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၵႃႇၵွႆႇယေး တီႈလွႆၶီႈဝူဝ်းႁေႈ မိူင်းဢွတ်ႇ မိူင်းသူႈ။

1966 ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းဢွၼ်ႁူဝ် ပႂ်ႉတၢင်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉတဝ်ႈၶမ်း သၼဵၼ်း ပၢင်လူင်။

1967 လႆႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း သိုၵ်း ယလလၽ တီႈလွႆၶႄႇ လၢႆးၶႃႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း ယလလၽ တီႈၵိဝ်ႇၼဵင်ႈ ၵုၼ်ပွၼ် ဢိၵ်ႇ တီႈႁူၺ်ႈသၢင်း၊ ၼွင်ၼဵင်ႈ။

1968 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်း ယလလၽ တီႈၵုင်းမၢဝ်းလူင် လၢင်းၶိူဝ်း၊ တီႈၼွင်လူမ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ။

1969 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းလဝ်ႇ၊ သၼဵၼ်း။

1979 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ တီႈတႃႈႁူၺ်ႈႁွင် ၽင်ႇတဵင်း။

1980 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းၾႆး မိူင်းပၼ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ် မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း တီႈၵိူဝ်း ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈၼႆႉ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး တေႃႇထိုင် ဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 70 ပၢႆ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸင်ႇၼုင်ႈၽႃႈလိူင် သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈလူႉလွၼ်ႇသဵင်းမုၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း