ၸဝ်ႈၼႃႈတီးထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 100 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် လႄႈ ယႃႈမႃႉ တီႈၼႂ်းလူတ်ႉတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 100 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼွင်ၶၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 November 2022 ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၽၢႆႇၶွၼ်ႇ (Customs) လႆႈၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး−လၢဝ်း တီႈၼိုင်ႈ ဝၢႆးသေလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် လႄႈ ယႃႈဢီး တင်းၼမ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉ 3,800,000 မဵတ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 100 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇသေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်း ၸိုဝ်ႈ ပရႃႇသိတ်ႇ ဢႃႇယု 53 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသူမ် ၸႄႈတွၼ်ႈဢူႇတွၼ်းထႃးၼီး  ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီးထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 100 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸႅတ်ႈထၢမ်သေ ပရႃႇသိတ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁေႃႈလူတ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းပၼ်ၶွမ်ႇမၼီႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊပၢႆယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းလၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈပရႃႇၵျိၼ်းပူးရီးလႄႈ လႆႈငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈ 50,000 ဝၢတ်ႇ။ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇငိုၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ပၢင်းမႃးယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း