ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6.5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ Ketamine 50 Kg

ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးတီႈၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလူပ်းပူးရီးသေ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉ ဢၼ်မီး လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 3 လမ်း လဵၼ်ႈယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၶိုၼ်းလၢႆႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇငိူင်ႉဝႄႈလၢၼ်ႇသေ ထိုင်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းထႃႉဝုင်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလူပ်းပူးရီးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵႂႃႇႁႄႉလူတ်ႉ တင်းမူတ်း 2 လမ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 49 ပီႊ လႄႈ 47 ပီႊ သွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽူပ်ႉၽရႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6.5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ Ketamine 50 Kg
Photo-Maesaipress

မိူဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵႂႃႇႁႄႉလူတ်ႉၼၼ်ႉ လူတ်ႉထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈႁေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႂႃႇၵွႆၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵႂႃႇထိုင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ၵူၺ်းထူပ်းႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႆႉ 27 ထူင်လႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်လူတ်ႉ 6 ထူင် မီးမိၵ်ႈမၢႆပဵၼ်ႁၢင်ႈပၢင်း သီလႅင် လႄႈ သီသွမ်ႇ 3,250 ႁေႃႇ ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်မဵတ်ႉၼႆ မီး 6,500,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ketamine ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 50 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉ  ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈလၢၼ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ 200,000 ဝၢတ်ႇသေ ႁႂ်ႈၸွႆႈတေႃႇတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်းတင်းမူတ်း လုၵ်ႉဢဝ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလူပ်းပူးရီး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2022 သမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁိူၼ်း ၶမ်းၽွၼ်း ဢႃႇယု 32 ပီႊ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လႄႈ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် July-September 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်း ဢၼ်ၶမ်းၽွၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆပၼ်သေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈတူဝ်ၶမ်းၽွၼ်းလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမ 1,520 မဵတ်ႉ၊ တူဝ်ငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 19 ပီႊ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိၼ်ယႃႈယဝ်ႉၵူၺ်း၊ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၵႃႉၶၢႆႉႁူဝ်ယွႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း