ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတေႃႇတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ် လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း ၸမ်ၵၼ်တင်းႁူဝ်ၵိဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၼ်တီႇ ပွၵ်ႉ 4 ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် လမ်းၼိုင်ႈ ၶတ်းၸႂ်ဢၢၼ်းႁေႃႈၽႃႇပူၼ်ႉလၢၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 3 မိၼိတ်ႉ ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး
Photo-Maesaipress

ဝၢႆးသေသဵင်ႈၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢႃႇယု 34 ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်သႃ ဢိူင်ႇပႃႇတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈ 20 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမမႃးတင်းမူတ်း 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႆႉ ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆ 999 သီသွမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မူးသိူဝ်းလႅင် လၵ်ႉလွမ်ဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်သေ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸိုဝ်ႈလႄႈ တီႈယူႇ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၵူၼ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း