ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 October 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမိူင်းၸွတ်း ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး သေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလၢႆသိပ်းၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေႃႉၶူဝ်း ၶိုၼ်ႈၵႃးယူႇလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁဵတ်းပိူဝ်ႉတႃႇ 61 ပိူဝ်ႉ လႄႈ သႂ်ႇယႃႈမႃႉၼႂ်းမၼ်းမႃးတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 12 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းထူပ်းႁၼ်ပႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၾူၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်
Photo-Maesaipress

 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 October 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵႃးတၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉ ယူႇ တီႈႁိမ်းႁွမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတွၼ်ႈသျိမ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဢိူင်ႇမႄႈယၢင်းရွင်း ၸႄႈဝဵင်းရွင်းၵႂၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၽႄႉ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 38 ထူင် ဢၼ်ဢဝ်သၢႆးၵူမ်ၼိူဝ်မၼ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ 999 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7,600,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးၶဝ် တေၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉသေ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း