ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး တင်းၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း လႆႈယႃႈမ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉလွမ်တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ် လၢၼ်ႉမဵတ်ႉမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မီးၵႃး 6 လေႃႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်းမႃးသေ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵင်းလၢဝ်ဝိထယႃးၶူမ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် မိူၼ်တၢင်ႇဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသေ ထူပ်းႁၼ်သႃႉ သႂ်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်း 62 သႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တႂ်ႈမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးယႃႈမသိုင်ႇဝႆႉယူႇ 490 ႁေႃႇ ႁူမ်ႈယႃႈမ 4,900,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၸဝ်ႈၵႃးသေ ႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး 6 လေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတီႈ “ႁေးတႃႉ” ႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇပၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း လုၵ်ႉတီႈၼႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵဵင်းလၢဝ်ဝိထယႃးၶူမ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၵၢတ်ႇထႆး လႄႈ မီးၵႃးဢွၼ်ႇ 3 လမ်း တၢင်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်း မႃးၶၢႆႉသႂ်ႇၼႂ်းၵႃး 6 လေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးဢွၼ်ႇၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်၊ သႃႉမၢၵ်ႇၸွၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၸေႈႁေႃႇဝႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းၵႃး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး 6 လေႃႉ ၸင်ႇၵႂႃႇတိူင်ႇပလိၵ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းသေ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈ ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉတၢင်ႇ လတ်းၽၢၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး လႄႈ မီးၵိင်ႇၽႄယူႇတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉၶဝ်ႈၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်၊ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တေၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ် ၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမူတ်းသေ ဢဝ်မႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 October 2023 မႃးတေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵၼ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတင်းမူတ်း 42 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈယႃႈမ 55 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် 200 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2023 ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ပွၵ်ႉ 1 ဢိူင်ႇႁွပ်ႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း လႆႈယႃႈမတင်းမူတ်း 2,000,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း