ၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆးထုၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ

ပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 March 2023 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း မီးၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 50 ပႃႇတီႇ ၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 25 ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇသမ်ႉ မီး 40 ပႃႇတီႇ လႄႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 29 March 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်းဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 40 ပႃႇတီႇဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸုမ်းၼိုင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈသဵင် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 3 ၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ (ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇပႃႇတီႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈ− ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ/ၸိုဝ်ႈၵဝ်ႇပႃႇတီႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈပဵၼ် −  ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ၼႆႉလႄႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆးထုၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ

လွင်ႈတၢင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆႉ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆႉ မီးယူႇ 3 လွင်ႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႅတ်ႈတေႃး လွင်ႈဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်/တၢင်းႁၼ်ထိုင် လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇတေတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ (ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Channel News Independent-CNI ဝႃႈ  “တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁဝ်း တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းပေႉယူႇမွၵ်ႈ 300 ပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၽၢႆႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 3 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇၼႆၸိုင် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်လႆႈထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း