ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး 28 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ 2 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ႁၢမ်ႈၵၢၼ်ဢဝ် Media သႄႉသွမ်း ယႃႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း 28 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းလႄႈ သင်ႇၶ လႄႈ ​ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ႁၢမ်ႈၵၢၼ်ဢဝ်သိုဝ်ႇ Media လၢတ်ႈႁဵတ်းယႃႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆ သေ ဝၢႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ သင်ႇၶ ​လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း 28 ၸုမ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး 28 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉ တွၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ် လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉသိုၵ်း” ၼႆသေ မီးဝႆႉ 6 ၶေႃႈ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

 1. ဝၼ်းထီႉ 29 ၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝိမ်ႇပိူဝ်ႇ ၊ ပီႊ 2023 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ၶေႃႈႁူမ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
 2. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶေႃႈႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။
 3. ဢိင်လူၺ်ႈၼိူဝ် ၶေႃႈႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆၵေႃႈ တေမီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉယူႇယဝ်ႉ။
 4. မိူဝ်ႈၽွင်းပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း ယုင်ႈယၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးသွင်ၸုမ်း တေမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။
 5. ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းတႄႇငိူၼ်ႈငဝ်ႈ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇလီ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းၾႅတ်ႇတ​ရႄႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ ၼိမ်သဝ်း မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
 6. ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ၸင်ႇလႆႈမီး ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉသေ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉသိုၵ်း သိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းသဵင်ႈ မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်း။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး 28 ၸုမ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸမ်ႉ

 1. The Shan State Sangha and People for Peace-Building (SPB)
 2. Tai Youth Yangon
 3. Shan Youth Waingmaw
 4. Tai Ethnicity – GSCN
 5. Global Shan Network
 6. Shan Community in Japan – SCJ
 7. Tai Youth Htong Mao
 8. Tai Youth Community South Korea
 9. Shan Literature and Cultural Committee – Universities of Yangon
 10. Kyun Ta Htaung Myae Foundation
 11. Tai Youth Organization – TYO
 12. Tai National Community Thailand
 13. Tai Women Education Empowerment Association (TWEEA)
 14. United Humanitarian Assistance Groups of Shan State
 15. Tai Youth Network (TYN)
 16. Highland Development Initiative (HDI)
 17. Shan Literature and Cultural Association- Chiang Mai 18. Shan Literature and Cultural Association- Kunhing
 18. Shan Literature and Cultural Association- Laikha
 19. Tai Students’ Union (TSU)
 20. Shanni Nationalities Unity Association (SNUA)
 21. Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok, Thailand (TSUSA)
 22. Tai Youth Organization, Keng Tung
 23. Shan Artists Group
 24. ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး
 25. ႁူင်ၾိင်ႈၶိူဝ်း ၼႂ်းတုမ်းတူၼ်ႈတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး
 26. မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ယွင်ႁူၺ်ႈ
 27. ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း