ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၵေႃႇမတီႇတႅၼ်းတၢင် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (CRPH)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း