ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 30 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ယွၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢင်ၸုမ်း တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် လူလၢႆတေႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 30 ၸုမ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 30 ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တင်း မၢႆမီႈ သိုၵ်း လႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်သေ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင် လႄႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ မီးၶလိပ်ႉဝီးတီးဢူဝ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၸၢႆးဝႃႇလ လုင်ႉၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်းႁွႆႈၽႅၼ် ဢဝ်ၾႆးႁုမ်းၽဝ် ပေႃႉႁႅမ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်တူင်ႇဝူင်း Social Media လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း SSPP လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႉၺွပ်း၊ တဵၵ်းတဵင်၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ယူႇသၢင်ႈသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင် ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်သေ ၼႂ်းၶလိပ်ႉဝီးတီးဢူဝ်းလႄႈ ယင်းၵုမ်းထိင်းႁေႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွၵ်ႇငိူတ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် သိုပ်ႇမီး တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁူမ်ႈပႃး SSPP ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉငဝ်းလၢႆးဢၼ်လီလႆႈ မႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆတႅမ်ႈလၢတ်ႈပႃးၼင်ႇယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယင်းလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငူပ်ႉငီႉပၼ်လႄႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇမီးထႅင်ႈလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 30 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 30 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း