ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း ၸင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်ၼႃႈၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်လူႇၵၢၼ်တၢၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႆၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 November 2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈသိုဝ်ႉယႃႈယႃ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် လႄႈ ယိင်းဢွၼ်ႇ လႆႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမိၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၢၼ်ႇ 20 သႅၼ်ပျႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 15 သႅၼ်ပျႃး မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တေႉတေႉ ဝႃႈဝႃႈသေ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း