ၸုမ်းယၢင်း 67 ၸုမ်း သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ငိုၼ်းၶဝ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၼမ်ႉမၼ်း

ၸုမ်းယၢင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ 17 မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 67 ၸုမ်း လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ Emmanuel Macron ႁႂ်ႈလႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၵၼ်ၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းယၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၸမ်တေတဵမ်ပီႊသေတႃႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႉတီႈငိုၼ်းၶဝ်ႈဢၼ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶိုၼ်းၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈ ပၼ်ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ရႃႇၸဝတ်ႈ ၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် လွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းမိူင်း 3 သႅၼ်ပၢႆ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၽေးဝႆႉယူႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းမီးယူႇ ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လႄႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၵ်ႉ ၸွမ်းတွၼ်ႈ မီးပိူင်မၼ်း လႄႈ တႃႇတေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃးထႅင်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈတၢင်ႇလွင်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ်ၼွၵ်ႈမိူၵ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉလုတ်ႈႁၢမ်း တႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉယူႇ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉယမ်ၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ လွင်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆႈမၢၵ်ႈမီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ယႂ်ႇလူင်ၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း