ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူႇတီႇ သူင်ႇတရူၼ်းပိုတ်းယိုဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မီးတရူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇပဵၼ်ၵေႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းယေႇမႅၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူႇတီႇသေ သူင်ႇၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ႁိူဝ်းသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလႅင် ၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ် October 2023 ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းတိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုဝ်းၵႅတ်ႇပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး 4 လုၵ်ႈ လႄႈ တရူၼ်း 15 လမ်း ဢၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူႇတီႇ လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းယေႇမႅၼ်ႇသေ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇသရေးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၵေႃႈ ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉသတိတူၺ်းၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1,200 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းႁႃး မၢတ်ႉသ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 240 ၵေႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်း လူၺ်ႈတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ တပ်ႉပႆလိၼ် လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်း သိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တႄႇၸဵမ်ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 November 2023 သေ လႆႈသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 November 2023 ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်း သိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် လႆႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 177 ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ လႆႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ 210 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် သုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် တင်းသွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ တႃႇသိုပ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈသေ ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း