ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူႇတီႇ (Houthi)  သူင်ႇတရူၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းႁိူဝ်းတိုၵ်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလႅင်ၼၼ်ႉ မီးတရူၼ်း လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းယေႇ မႅၼ်ႇသေ မုင်ႈၼႃႈမႃးၸူးႁိူဝ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈ လွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသၽႃးၵၢၼ်မိူင်းသုင်သုတ်းၶွင် ၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉႁူႇတီႇ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Online ဝႃႈ တရူၼ်း ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းၶဝ်လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူႇတီႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းယေႇမႅၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း Axis of Resistance ဢၼ်မီးပႃးၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ Hezbollah ၼႂ်းမိူင်းလေႇပႃႇၼွၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်း မိူင်းဢီႇရၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်သေ တေႃႇသူႈၸွမ်း ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ႁႅင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈတရူၼ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ဢၼ်မီးငိူၼ်ႈငဝ်ႈမႃးယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဢိတ်ႇသရေး ၽွင်းယၢမ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတင်ႈ တူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,200 ၵေႃႉ လႄႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 240 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ တပ်ႉပႆလိၼ် လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇ ၸႃႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃး မၢတ်ႉသ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 11,500 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈလၢႆဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း မိူင်းဢီႇရၵ်ႉလႄႈ သီးရီးယႃး ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းလူၺ်ႈတရူၼ်း တင်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး လၢႆသိပ်းလုၵ်ႈသေ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈယူႇၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း