ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 7 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  NCA (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်း လႄႈ ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 March 2023 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ NCA-S EAO 7 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၽၢႆႇ NCA-S EAO မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း (RCSS) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း (ALP) လႄႈ ၼၢႆႇဢွင်ႇမငႄး (NMSP)၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇတၢၼ်းထေး (DKBA)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ (KNU/KNLA−PC)၊ ၵျႃႇၽူး (LDU)၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶုၼ်ႇမိၼ်းတဵင်း (PNLO) ဢိၵ်ႇ ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ NSPNC သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း ႁူမ်ႈ 7 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးမႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊  ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ ပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 7 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 29 March 2023 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22−23 March 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း SSPP, UWSP, NDAA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း