ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႉသႄႇ  

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ တင်ႈၸႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၶျွင်းဢူး၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႉသႄႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 February 2022 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝၢၼ်ႈပူင်ႇၼၵႃး ႁိမ်းဝဵင်းယေႇဢူး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းဢူး ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 3 ပွၵ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉလႆႈၶေႃႈမုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ (ၸၢၼ်း) ဝဵင်းတၢၼ်ႉသႄႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၼေႇဝိၼ်းထုၼ်း ဢႃႇယု (47) ပီႊ၊ ၽွင်းပုမ်ႇၶဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၵူဝ်သေလႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႉသႄႇ  

ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃႈလူင် ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးၼေႇဝိၼ်းထုၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:00  မူင်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း