ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး SSPP ၽႅဝ်တီႈလႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၵိၼ်းၸႂ်တီႈၼၼ်ႈ

ပေႃးတေလၢတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းၺႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး SSPP ၶဝ်လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ထူဝ်းသိုၵ်း လမ်းပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၼီ တုၵ်ႉၶီတၢႆ ယွၼ်ႉမၼ်းမႃးၵႃႈႁိုဝ် လူင်လၢင်ယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ၶႅၼ်းတေႁူႉလီ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇၼႆ ထၢင်ႇဢမ်ႇၽိတ်း။

တႄႇၼႂ်းၵၢင်ပီႊ 2021 တေႃႇထိုင်းပီႊ 2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်သိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ် ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸူႉဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ ထူဝ်းသိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA တႄႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆႈပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း လူင်းမႃးထိုင် ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်လႆႈသုမ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ လႆႈၶီယွၼ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်တင်း ပၢၼ်တႅပ်းသီႇတႅပ်း ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ထူဝ်းသိုၵ်း လမ်းတိုၵ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ႁဵတ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပၢၼ်ပီႊ 1996-1997 ပွတ်းၵႃႇလီႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ထႅင်ႈပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2022 မႃးၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈၸုၼ်ႉပႅတ်ႈဢွင်ႈလိၼ်ႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပွတ်းသီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်းမႄးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈတဵၵ်းငႅၼ်းပေႉၵိၼ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လွင်ႈတမ်းဝၢင်းပိူင်ဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP ၶဝ်၊ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵဵပ်းသိူဝ် တီႉၺွပ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်ႉၼႆႉလႄႈ ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်လၢင်း ဢွၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေပၢႆႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈလူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၼမ်တႄႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်၊ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ ယင်းလႆႈပၢႆႈလူးၵွၼ်ႇ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မႅၼ်ႈၸႂ်တႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းတႄႉတႄႉ ပေႃးတႆးႁဝ်းပၢႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၸိူဝ်ႉဢဝ်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈမႃးပၵ်းတႅၼ်း ပုတ်ႈတႅၼ်းဢဝ် တီႈၵိၼ်တီႈယူႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း၊ မႃးပုတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် (ဢမူၺ်ႇ) မိူၼ်ၼင်ႇသူၼ်ႁႆႈၼႃး မႃႉလႃး ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်တႆးႁဝ်းၸုၼ်ႉပႅတ်ႈသေ ပၢႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉပိူၼ်ႈသၢၵ်ႈသႃႇၵႂႃႇတႄႉတႄႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသင်သေ ၶႂၢၵ်ႈလႆႈၵႂႃႇ တီႈယူႇတီႈၵိၼ်တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတေဝႃႈပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႃႉ? ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပေႃးမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵေႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇၶႂ်ႈပၢႆႈၶႂ်ႈယၢၼ်လိၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼင်ႇၵွၼ်ႇ။

ၶိင်ႇၵိၼ်ၶိင်ႇလူႇ ၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵိၼ်လူႇ ၼင်ႇထုင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉမီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈမႃးၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၺွပ်းလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ လမ်းတီႉ လမ်းၺွပ်းၵၼ် ၼင်ႇမိူၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈလွတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉပေႃးယူႇ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်သေတူၺ်းတႄႉ မိူၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈလဵၼ်ႈဝႆႉလူဝ်လူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးလူင်းယူႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေတႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ တေႃႈၼင်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 10 April 2022 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ယင်းၵႂႃႇ တဵၵ်းတဵင်ဢဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၵျွင်းပၢင်ႁုင်း ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းသေ ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ။

ၽႅၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၶွင် SSPP  လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတႄႇၼႂ်းလိူၼ် March 2022 မႃး ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ဢဝ်ၵူႈလွၵ်းလၢႆးသေ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉဢႃႇယုတိုၵ်ႉလႆႈ 12-13 ၶူပ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်တႃယေး ထိုင်တီႈပေႃႈမႄႈၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ်သေ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း (တွင်းပၢၼ်ႇ) ၶိုၼ်းတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵေႃႈမီး။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ၽႅဝ်တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တဵၵ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ် ၶဝ်ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈလၢတ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ႁၼ်မီးယူႇ  3 လွင်ႈ – 1. “လၢတ်ႈလွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႂ်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းသူၼ်းႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်း “ၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေး ၸွမ်းလုၵ်ႈၸွမ်းမေးၵေႃႈလႆႈၼႆသေ တီႈတႄႉ မၼ်းယဝ်ႉ တေတဵၵ်းႁႂ်ႈမိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်း SSPP ၶဝ်ၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊  2. လၢတ်ႈလွင်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၶွမ်ႇ မတီႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းသွင်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶွၼ်ႇၵႃး၊ 3. တဵၵ်းယွၼ်းသဵၼ်ႈ မၢႆမုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉၸယိၼ်း) တႃႇၶဝ်ပေႃးတေႁူႉဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ်မီးလုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆး သွၼ်ႉၼႆသေ ယွၼ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ပေႃးၶဝ်ႁူႉဝႃႈႁိူၼ်းလႂ်မီးၼႆၵေႃႈ တဵၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းမႂ်ႇၵမ်းလဵဝ် မၢင်ႁိူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၵႂႃႇမီးတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတီႉၺွပ်းဢဝ် ပေႃႈ ဢဝ်မႄႈမၼ်းၵႂႃႇတၢင် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်လႅၵ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ်မီးတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်ၼၼ်ႉမႃး ပုတ်ႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵဵပ်းသိူဝ်ယဝ်ႉ လွင်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႃးၸွမ်းထႅင်ႈ ပွတ်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄး၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႅၼ်းၼႃႇ လိူဝ်သေလႆႈထၢမ်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ယဝ်ႉ ယင်းလႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶွင် SSPP ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈမီးလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ထေႃႈ/ၵႃးလႄႈ ၶိူင်းၸၢၵ်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေ လႆႈသႂ်ႇ ၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ်။ ၽွင်းၼႆႉမႅၼ်ႈၽွင်းဢၼ်ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈသင်၊ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈသင်၊ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၽၢႆႇၾႆးၽႃႉၶဝ်ၵေႃႈၵဵပ်းၵႃႈၾႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေမီးငိုၼ်းတွင်း ၸၢင်ႈထုၵ်ႈလႆႈဢလၢင်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ယၢပ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။

လိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး တီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ထူဝ်းသိုၵ်းမႃးထိုင် ပွတ်းမိူင်းၵိုင်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၼင်ႇၸႂ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် မၢင်တီႈၵေႃႈဢထမ်ႇမယိုဝ်းၵိၼ် သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢထမ်ႉမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈမၢႆႈ၊ မႄႈႁၢင်ႉ၊ မႄႈႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးယိင်းသၢဝ် ဢၼ်ပၢၼ်ပႆႇထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းမုင်ႈသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်သိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမတီႉ ၺွပ်းဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃႇယု 15 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၶဝ် ႁိုင်ပဵၼ်ၵဝ်ႈမိုဝ်ႉသိပ်းဝၼ်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢိမ်ႇပဵင်းၼင်ႇၸႂ်ၶဝ်ယဝ်ႉမိူဝ်းသူင်ႇၶိုၼ်း ထိုင်တီႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၼိူဝ်ပၢႆးတူဝ်/ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ထၢင်ႇ လဵၵ်ႉ လူမဝ်ၼိူဝ်ၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႇၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵၼ်တႄႉတႄႉၼႆၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈသင် ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်လႄႈသင် တေႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီယူႇ။

ၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇၶိူဝ်းၼိုင်ႈပေႃးတေၸူမ်းႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃး ယၢပ်ႇယူႇ၊ တူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်တႆးသေ ၶိုၼ်းဢွၼ်ဢဝ်ပိူၼ်ႈမႃးၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၼိူဝ်တႆးၶိုၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း တေယႂ်ႇႁိုဝ်တေၶီး တေမီးႁိုဝ်တေႁၢႆၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႄႈသင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်လႄႈသင် တေႁူႉပွင်ႇၸႂ်လိူဝ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်သေ…..။

လွမ်ႉမိူင်း – ၵေးသီး

19 April 2022

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း