ၸုမ်းသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝဵင်းပၵ်ႉမုတ်ႇပၼ်ရၢတ်ႉသျႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ Wagner Group လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းႁဝ်းလႆႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တႄႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈဝဵင်းပၵ်ႉမုတ်ႇ မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ပၼ်တီႈရၢတ်ႉသျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ Wagner Group ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းသိမ်းလႆႈဝဵင်းပၵ်ႉ မုတ်ႇ မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 May 2023 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ Wagner Group ၽွမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းပၵ်ႉမုတ်ႇ သင်ၸိူဝ်ႉရၢတ်ႉသျႃး ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇတၢင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈသူင်ႇတရူၼ်းၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶ ရဵၼ်း သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢဝ်ႁၢဝ်ၶွင်ယူႇၶ ရဵၼ်း ယိုဝ်းတူၵ်းတရူၼ်းရၢတ်ႉသျႃး 36 လမ်း ဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၶူင်ႉသၢင်ႈလွင်ႈယႂ်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း