ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈမွင်ႇၸိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ မႄးႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းသေ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ်မိူင်းမူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈမွင်ႇၸိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် လႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇႁိၼ် 4,500 ပျႃး ၊ ၵႃႈသၢႆး 4,500 ပျႃး ႁူမ်ႈ 9,000 ပျႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ယင်းပၢႆ တဵၵ်းယွၼ်းၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 6 ၶႂၢႆးလႄႈ ၶဝ်ပၢႆတဵၵ်းၶၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ တေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈၼႃးတႃႇၶူဝ် 17 လင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 07:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈပၼ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်မူႉ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 15:00 မူင်း လႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ − 1. ၸၢၵ်ႈထႆသူၼ်/ၼႃး လႄႈ ၵႃး 2ၵလွင်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ 150,000 ပျႃး၊ 2. ထူဝ်ႈလူင်လႄႈ ၶူၵ်ႉၸၢၵ်ႈတမ်ၶဝ်ႈ 100,000 ပျႃး၊ 3. တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ်ၶဝ်၊ 4. ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢႆဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶၢႆပၼ်ပွႆးၸႃးတေလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈတေလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၶၢႆပၼ်ၸုမ်းၶဝ်ၼႆ တေဢမ်ႇ မီးၶွၼ်ႇသေ ငိုၼ်းၵႃႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးလႄႈ ထူဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆသေ  ၶဝ်ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းတၢင်းလူႇ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း