ၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

တႃႇပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼႆသေ ၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 928,300 ပျႃး (ၵဝ်ႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်သၢမ်ပၢၵ်ႇ ပျႃးတဵမ်တဵမ်) သေဢမ်ႇၵႃး သိုဝ်ႉဢဝ်ပႃးတင်း သွၵ်းတိၼ်ၽႅၼ်ႇၶဵဝ် 35 ၵူႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း