ၸုမ်းဢူၺ်းလီယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး တူၵ်းတႅၵ်ႇပႃး ၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 4 December 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸမ် 07:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလၢႆလုၵ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ တိူဝ်ႉၺႃးပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇထႅင်ႈတီႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇပေႃးႁွပ်ႈဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်းဝႆႉလႄႈ တေဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တူဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼႆၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ်ယႃႈယႃ ၼင်ႇၵႃႈတီႈၵျွင်းမီးၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီးဝႆႉတပ်ႉၶလယ 69 လႄႈ မၢၵ်ႇသမ်ႉမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈငိၼ်းဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸင်ႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတပ်ႉၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 69 လႄႈ သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇပေႃးယူႇၵႆၵၼ်တင်းတပ်ႉ ၶလယ 323 ၊ ၶလယ 240 သေ တပ်ႉမၢၼ်ႈတႄႉဢမ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လႆႈလူႉသုမ်းၵွႆတင်းၼမ် လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း