ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႆသေ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုၵ်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတ ၼႃႇ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း − 6 မိူၼ်ၼင်ႇ− 1. ၶိင်း/ၼၢႆးမႆႁွင်းဢၢႆႈမျႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်း ဢူ မိူင်းမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 2. ၼၢႆးမႆၶမ်းတိၼ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ႁူဝ်ၽၢႆ မိူင်းမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 3. ၶိင်းသွႆႈႁိူင်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ၸေႈတွင်ႉတူင်ႈ 100 ယွၼ်ႇ၊ 4. ၶိင်းၼၢႆးမႆသႅင် ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈၼမ်ႉမူၼ်ႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ 5. ၶိင်းသွႆႈသႅင်သႆႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမူၼ်ႇ 50 ယွၼ်ႇ၊ 6. ၶိင်းသွႆႈၶမ်းဢၢႆႈဢွင်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈတိုင်းၶူဝ် 50 ယွၼ်ႇ၊ 7. ၶိင်းယွတ်ႈႁွင်းသၢင်ႇဢၢႆႈ မၢၼ်ႈၵွင်းၼႃး ၽၢႆႇၸၢၼ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 8. ၸၢႆးဢၢႆႈ မူၼ်ႇ + ၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း မၢၼ်ႈၵွင်းၼႃး ၽၢႆႇၸၢၼ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 9. သၢဝ်ၵႅတ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းသၢၼ်ႈတူင်ႈ 50 ယွၼ်ႇ၊ 10. မေႃသွၼ်ၼၢင်းၵျီႇၵျီႇ မိူင်းမိတ်ႈ ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး 300 ယွၼ်ႇ၊ 11. မူႇၸုမ်းၶိင်းၼၢႆး တင်းမၢၼ်ႈတင်းသူၼ် မၢၼ်ႈသွင်းမၢဝ်း မိူင်းမၢဝ်း 1,000 ယွၼ်ႇ၊ ယိင်းထေး ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ႁူဝ်လွၼ်ႊ ထုင်ႉမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 1,900 ယွၼ်ႇ လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 855,800 ပျႃး ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းထႆး 8,731 ဝၢတ်ႇသေ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်း လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း မိူင်းၶွၼ် မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 159 117 570 49 ၊ ၸၢႆးသၢမ်ပၢၼ်း မိူင်းမၢဝ်း မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 137 592 385 93 ၊ ၸၢႆးသီဝၼ်း မိူင်းမၢဝ်း မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 094 731 4495 ၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈၸၢင်းၸိင်ႇၼ + မႄႈၸၢင်းၶိတ်ႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ၊ ပီႈသၢင်ႇၶမ်း + ပီႈၼၢင်းပွၵ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈထဝ်ႈမၢတ်ႈ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 100 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈ မၢႆတွင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း