ၸုမ်းႁူႉႁၵ်ႉႁူႉၽွမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် 

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆ သေ ၸုမ်းႁူႉႁၵ်ႉႁူႉၽွမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်းတီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းႁူႉႁၵ်ႉႁူႉ ၽွမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ− မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၶဝ်ႈသွႆးမမ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး လႄႈ ႁူမ်ႈဢဝ်ပႃး တူဝ်ငိုၼ်း 150,000 ပျႃးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁူႉႁၵ်ႉႁူႉၽွမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းႁူႉႁၵ်ႉႁူႉၽွမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းႁူႉႁၵ်ႉႁူႉၽွမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း