ၸုမ်း KNU ၊ KNPP လႄႈ CNF တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢမ်ႇလႆႈမိၼ်ၵႂႃႇမႃး

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးယူႇၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပႃး ပိုၼ်ႉတီႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢမ်ႇလႆႈမိၼ်ၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2022 သေ သၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ဝႆႉပႃး လွင်ႈဢၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပီႊ 2022 ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 January 2022 ၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း  လွင်ႈႁႂ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း UNHCR ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ ယွၼ်ႉလၢႆးတိုၵ်းတေႃး ၵူႈလၢႆးတၢင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်း KNU ၊ KNPP လႄႈ CNF ၵေႃႈ ယင်းၸီႉၸမ်ၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇ ပွတ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း၊ ၶၢင်၊ ယၢင်း၊ ယၢင်းလႅင်၊ တႆး လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ႁူမ်ႈပႃး မၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁႃလွၵ်းလၢႆးထႅင်ႈတၢင်ႇလၢႆးယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဢၼ်ထူပ်းၽေး ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႄႈ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပႃး ပိုၼ်ႉတီႈႁိူဝ်းမိၼ်ဢမ်ႇလႆႈမိၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁဵတ်းၸွမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ပႂ်ႉတူၺ်းပၼ်ၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လွတ်ႈၽေးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း (Safe Zone) ယဝ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈယူႇတၢၼ်းသဝ်း၊ ႁူင်းယႃ၊ ႁွင်ႈပၼ်ယႃ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပႃး တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ သုၼ်ၵၢင်တႃႇၵပ်းသၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း (Negotiated Humanitarian corridors) ၼၼ်ႉ လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ပႃးဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်မႃး ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈသင် လႄႈ တေၸၢင်ႈသူင်ႇ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၸူး ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း