ၸုမ်း PDF ၽၢႆၶုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းႁိမ်းၸမ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ−မိူင်းပၢႆး ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိင်ႇလိူၵ်ႈယၢမ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶႂ်ႈယွၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈတိုၵ်းတေႃးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇၸိူင်ႉထိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်း၊ ပၵ်းသဝ်းတပ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉၼႆႉသေ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸိုင် သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်တေၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) တိုၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းသင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီႊ 2023 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ၵႆႉၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းၸိူဝ်း ၽၢႆၶုၼ်ႇ−မိူင်းပၢႆး ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ လႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႄတၢင်း သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တိုၵ်းတေႃးပႃးၼႆ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ။

လိူဝ်သေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ လႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းယဝ်ႉ ယင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၸွမ်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ မၢၵ်ႉမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း