ၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 363 လႄႈ ၶမယ 369 သွင်တပ်ႉႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၵၼ်သေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 5 ဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႇလိၼ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 December 2022 (လိူၼ်ၸဵင်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တပ်ႉ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူင်း 87 လင်၊ ဝၢၼ်ႈပေႇပိၼ်ႇၶျွင်း 39 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်း 29 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၸီးၽိဝ်ႇၵူင်း 46 လင်၊ ဝၢၼ်ႈလေႃႇၽိဝ်ႇၵူင်း 24 လင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 224 လင် ၼႆယဝ်ႉ။
ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆး၊ မူ ဢၼ်ပဵၼ်သတ်းလဵင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်သေ တီႈဝၢၼ်ႈပေႇပိၼ်ႇၶျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆ လႆႈႁၼ် Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ သၢႆသိုၵ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵႆႉတင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်ၾႆးၽဝ်တီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo- PDF ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႇလိၼ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း