ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12:00 မူင်း ၸူၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 11 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ သွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၼၢင်းယိင်းၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဝႃႈ ၶဝ်ၶီႇၵႃးသီလမ်သေမႃး ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၶဝ်တေမႃးၸူၼ်တီႈႁိူၼ်း ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃး 4 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းထႅင်ႈယူႇ၊ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသမ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်းလၢႆလၢႆ သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ၊ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ပီႈၼၢင်းၶႃႈ လႄႈ လုၵ်ႈမၼ်း တီႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၵွင်ႈငႃပႃးၶႃႈသေ ႁႂ်ႈၶႃႈၼင်ႈလူင်းဝႆႉ၊ ၸူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ သၢႆၶေႃးၶမ်း 2 သဵၼ်ႈ၊ ဝႅၼ်ၸွပ်ႇ 2 ဢၼ်၊ ၾူၼ်း 4 လုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 30,000 ယွမ်ႇ (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ  120 သႅၼ်ပျႃး)၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ၵႂၢမ်းၶႄႇလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢၼ်မႃးၸူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶႄႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 11 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼမ်လိူင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉတႄႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း