ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 1 April 2024 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သေ သပ်းလႅပ်းလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ၊ ၶေႃႈယိူင်ႈဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်တႃႇပႂ်ႉပႃးႁၵ်ႉသႃ ပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆး လႆႈသုမ်းလွၵ်းလိင်ႉပိူၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1947 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶူးၸၢႆးၸၢႆးငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉၵႃႈၶၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ လႄႈ တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ တွၼ်ႈမေႃႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ “ၵ-21 တူဝ်”  1.  ၵႆႉၵုမ်ၵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၵူႈၵေႃႉ၊ 2. ၵႆႉၵဝ်းၵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၵေႃႈၵွႆ၊ 3. ၵႆႉၵဝ်းၵၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၵေႃႈၵွႆ  ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ လီႇသူး လႄႈ ယၢင်းလၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း