ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 April 2024 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ၵျွင်းၼႃးၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း၊ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃးၼမေႃးတသ 3 ၵမ်း ပိုတ်ႇပၢင် လူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈယုၵ်ႉဢဝ် တင်းပပ်ႉလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးသေ လူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ ပရႁိတ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ လႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈထွတ်ႈမျၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ လႄႈ လၵ်းၼမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း 6 ၶေႃႈ ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈ ၶူးၸၢႆးၸၢႆးငိုၼ်း ၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇလွင်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉၵႃႈၶၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ လႄႈ တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ တွၼ်ႈမေႃႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ လွင်ႈ NCA ၼႆယဝ်ႉ။

 ဢွၼ်တၢင်းတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵျွင်းၼႃးၵူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းသေ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း