ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းပၼ်တီႈသၢင်ႇလွင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႃးၵူင်း ဝၢၼ်ႈမႆႉဢုၼ်လဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 3 April 2024 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းပၼ်တီႈသၢင်ႇလွင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႃးၵူင်း ဝၢၼ်ႈမႆႉဢုၼ်လဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းလႆႈသိုပ်ႇၵႂႃႇသူႇၸႂ်း ၶူးသွၼ် တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွင်းၼႃးၵူင်း လႄႈ လႆႈတွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၸၢႆႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း