ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ၊ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူလၢႆၶႃႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ပၢၼ်တႅပ်း 4 တႅပ်း 1996 ၊ လွင်ႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶူးၸၢႆးၸၢႆးငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ လွင်ႈပိုၼ်းတႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇၵေႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇ၊ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း၊ ၵၢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းဢဝ်ပူၼ်ႉဝူတ်ႈ တေႃႉတႄႉႁဵတ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵူၺ်းၼႆႉ ပႆႇၵိုင်ႇမႅၼ်ႈ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈ၊ လွင်ႈတႆးမီး ၾိင်ႈထုင်း ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၸၼ်ႉသုင်မႃး၊ ပေႃးႁၵ်ႉ လူဝ်ႇမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်၊ ပေႃးႁၵ်ႉ လူဝ်ႇႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊ ပေႃးႁၵ်ႉ လူဝ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ပေႃးႁၵ်ႉ လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ၊ ပေႃးႁၵ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၼႃႈဝၢၼ်ႈၼႃႈဢိူင်ႇႁဝ်း၊ ပေႃးႁၵ်ႉ တေလႆႈလုမ်းလႃႈတူၺ်းထိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၽုၵ်ႇၽင်ဝႆႉ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်၊ ၸၢႆးယိင်းတေလႆႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်တၢင်းႁၵ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

       

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း