ၸွမ်သိုၵ်း ၵၼ်းၸဵတ်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵၼ်းၸဵတ်း၊ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၵၼ်းၸဵတ်း၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵၼ်းၸဵတ်း ၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပီ 2023 ပွၵ်ႈၵမ်း 24 မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 – 28 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2024 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵၼ်းၸဵတ်း ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ၵၼ်းၸဵတ်း ၼႆၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လီငၢမ်း။

ၸွမ်သိုၵ်း ၵၼ်းၸဵတ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉမိူင်းတႆး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1952 ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၵိူတ်ႇမီးမႃးမိူဝ်ႈ 1958 ၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း။

ထိုင်မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ၊ မႁႃႇတေႇဝီႇမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႃးႁွင်ႉတုမ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသေ ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မိူဝ်ႈ 1964 တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇႁိၼ်ႉ မိူင်းၾၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (ၸဝ်ႈမူဝ်းႁဵင်း) မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈၸွမ်းၼႆယူႇ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်း SSA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႊသီႊၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ ၵေႃႇတင်ႈလႆႈ တပ်ႉၸုမ်း 5 တပ်ႉၸုမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 3 သေ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးမႃး ဢမ်ႇၶၢၼ်ႉဢမ်ႇၵၢၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၸဝ်ႈႁဝ်းၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး 6 ပီ (1952 – 1958)၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးမႃး 38 ပီ(1958- 1996)၊ ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) မႃး 28 ပီ (1996 – 2024)၊ ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး 72 ပီ (1952 – 2024) လႄႈ ပဵၼ်ၼၵ်ႉရူပ်ႉ (Brave warrior) ဢၼ်သိုဝ်ႈသႂ် ႁတ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼိုင်ႈ။

ၽွၼ်းၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉႁၼ်တူဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼမ်းႁူဝ် တိုၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈႁူင်းပလိၵ်ႊမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်တင်းၼမ် ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ၵၼ်းၸဵတ်း ၼၵ်ႉရူပ်ႉၽူႈလိုဝ်းၸိုဝ်ႈ (Brave warrior of Shan State) ဢၼ်သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/01/2024 ၼၼ်ႉသေလႄႈ ….

ပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း