ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼ လႄႈ သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်၊ ႁွမ်းလူႇဝၢင်ႇငိုၼ်း လႄႈ ထွမ်ႇလိၵ်ႈထွမ်ႇတြႃး ယၢတ်ႇၼမ်ႉႁူမ်ႈဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ တီႈပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼ လႄႈ သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း