ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသူႇၸႂ်းမိူင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီႇမီရ်ႇ ပူႇတိၼ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသူႇၸႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပူႇတိၼ်ႇတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈဝဵင်းလူင် ပိူၺ်ႇၵျိၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16-17 May သေ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ၵႂႃႇထႅင်ႈပၢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇပၢၼ်ထီႉ 5  ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇတိၼ်ႇ ယၢမ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ် “သဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆမႆ” ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ ၶွင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2013 တႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း လူၺ်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်ၶႄႇ ႁႂ်ႈပေႃးၵွင်ႉၵၢႆႇတင်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း