ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီး လွင်ႈမိုတ်းၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လိူဝ်သေၼႆႉၼႆလႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 December 2019 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼႆႉ တေမႃးႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း”

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ ငူႉယိၼ်ႇသႂၼ်းၽူႉ တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽူင်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေဢွၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆသၢမ်ဢၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဵမ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈဝႂ်ဝီႇသႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇဝႂ်ၶႂၢင်ႉဝီႇသႃႇသေ ၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 30 ဝၼ်းၼႆ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တင်းသုတ်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼႆႉသေ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇတႄႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းမႃးယဝ်ႉ သၢမ်ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း − BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း