ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းလူၵ်ႈ ထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း လႄႈ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်မီးႁိမ်း ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း လႄႈ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶိုၼ်ႈလူၼ်ႉၽင်ႇ လူၵ်ႈထူမ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်သေ ပဵၼ်ၽေး သၽႃႇဝ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း