ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈတၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး

သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ တီႈတွင်ႉၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလၢႆလၢႆၵမ်း ထိုင်တီႈလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းႁူတ်း လႄႈၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ မူင်ႈ ဢိူင်ႇထႃႉသၢႆလူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ပႃႈမိသၢၼ်း ဢႃႇယု 49 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈဢမ်ႇမူတ်းလႄႈ ဢဝ်သၢတ်ႇ ႁူမ်ႇဝႆႉတီႈတၢင်းလင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၼၢႆႇမိၼ်းထူၺ်း ဢႃႇယု 23 ပီႊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း ၵေႃႈ မီးႁွႆးၸဵပ်းသေ ၼင်ႈယူႇတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈ တွင်ႈထၢမ်သေ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:00 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၼၼ်ႉ ပႃႈမိသၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈမႃးယွၼ်း ငိုၼ်းတီႈမၼ်းၸၢႆး ၵူၺ်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇမီးသေ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်းမေႃးၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ် ဝၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇတီႈတွင်ႉၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ထိုင်တီႈလူႉ သဵင်ႈတၢႆ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းမႃး ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ တီႈတၢင်း လင်ႁိူၼ်း ၵူၺ်းၾႆႈဢမ်ႇတၼ်းမႆႈမူတ်းသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်သၢတ်ႇႁူမ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၼၢႆႇမိၼ်းထူၺ်း ယင်းဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်ၼိူဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ဢႃႇယု 25 ပီႊ ဢၼ်လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တေႃႇပေႃးလႆႈၸုမ်ႈၶူး၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပႃႈမိသၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမႄႈတႄႉတႄႉမၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမၼ်းၸၢႆး လုင်းၵျီႇတဵင်းတႄႉဝႃႈ ၼၢႆႇမိၼ်းထူၺ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၵ်ႇမၼ်း လႄႈ ပႃးမိသၢၼ်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း