ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သၢၼ်ၶတ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း လူလၢႆၼိူဝ် လွင်ႈလုမ်းတြႃး လႄႈ ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃး ယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုၼ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 January 2022 ၼၼ်ႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 4 ပီႊသေ ႁူမ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မီးၵႂႃႇ 6 ပီႊယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Ned Price  ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လူၺ်ႈလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသေ  ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇတြႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ဢဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢင်ႈပၢႆၶိုၼ်းၼိူဝ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ မႃးယူႇတႃႇသေၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃး လႄႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူလၢႆ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတြႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Stephane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း တင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ပၼ်သူးၼူဝ်ႇပႄႇလ် ၼေႃႇဝူၺ်း ၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP လႄႈ Reuters ဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝၼ်း လွင်ႈငၢမ်းယဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ သေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ လီမႆႈၸႂ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRW ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ၶတ်းၸႂ် တေပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃႇၼႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းပေႃးတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉယူႇသေ  လွင်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇယူႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတဵၵ်းတဵင် သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း လီယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇ 13 ဢမူႉၶတီးသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇတၢင်းၽိတ်း 5 ဢမူႉၶတီးလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉယူႇ 6 ပီႊယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း