ၼွၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်မႃး

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈၼွၼ်းဢိမ်ႇဢိမ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ၼွၼ်းလူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ်ၼႃႇဢႃးလႃး၊ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၼွၼ်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းသႅၼ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢႃႇယု 18-64 ပီႊ ၼႆ မေႃယႃၶဝ်ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ တေၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းပၼ် 7-8 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ လီတီႈသုတ်းၼႆယူႇ၊ မၼ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈယူႇဝႃႈ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၼွၼ်းဢေႇလႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်ယူႇၼႆ တေၸၢင်ႈၼွၼ်း 4-5 ၸူဝ်ႈမူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။

ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းဢၼ်ၼွၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၵႂႃႇ 9 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၼွၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႃႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းလိူဝ်ၵႂႃႇ 9 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၼွၼ်းၼမ်ၼႃႇၽႅဝ်၊ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၼွၼ်းၶူၼ်လႄႈ ၵိုတ်းထူၺ်ႈၸႂ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၼွၼ်းတင်းဝၼ်းတင်းဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်လႄႈ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈတိုၼ်ႇၼႆၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼွၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းမႃးလႆႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်၊ ၶႆမၼ်းတီႈပုမ်၊ လင်ၸဵပ်း၊ ႁူဝ်ၶႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ၼွၼ်းႁႂ်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ

 1. ၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းယွမ်းလႄႈပူၼ်ႉလိူဝ် 7-9 ၸူဝ်ႈမူင်း တေႃႇၶိုၼ်း။
 2. ၶဝ်ႈၼွၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူႈၶိုၼ်း ႁူမ်ႈပႃးဝၼ်းလိုဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းပူၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ယွမ်းၵႂႃႇ 30 မိၼိတ်ႉ။
 3. ဢမ်ႇၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း၊ တေလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်းဝႆႉ ဢေႇသုတ်း 4-5 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 4. ဢမ်ႇၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵတ်းႁႅင်း တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းလိုၵ်းႁႅင်း ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၼွၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇပေႃးလီၵႃႈႁိုဝ်။
 5. ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူၼ်း၊ ၶွမ်း (Computer) ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ သၢႆလႅင်းမၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၼွၼ်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၼွၼ်းလႆႈ။
 6. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ လူလိၵ်ႈ၊ ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းလွႆးလွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။
 7. မိူဝ်ႈတိုၼ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်း လႄႈ ၽႃႈၵင်ႈ ႁႂ်ႈသၢႆလႅင်းထွင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁွင်ႈလႆႈ။
 8. ႁပ်ႉဢဝ်သၢႆလႅင်းလႅတ်ႇၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းပေႃးတေတူင်ႉတိုၼ်ႇမႃး။
 9. ၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။
 • ငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်ၼွၼ်းၵၢင်ဝၼ်းၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပူၼ်ႉ 20-30 မိၼိတ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇၼွၼ်းၵၢင်ဝၼ်း ဝၢႆးသေပူၼ်ႉၵႂႃႇ 16:00 မူင်း။
 1. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉသူႇရႃႇမဝ်းမိင်း Alcohol ။
 • ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း ပေႃးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃးတေႁဵတ်းသင်လႄႈ ႁဵတ်းလွင်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း၊ လွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၼွၼ်း သႅၼ်းလႂ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်ၼွၼ်းလပ်းၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ်တႄႉဝႃႈဝႆႉ ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ

 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႇၵိူတ်ႇတေႃႇထိုင် 3 လိူၼ် လီၼွၼ်း 14-17 ၸူဝ်ႈမူင်း၊
 • ဢႃႇယု 4-11 လိူၼ် ၼွၼ်း 12-15 ၸူဝ်ႈမူင်း၊
 • ဢႃႇယု 1-2 ပီႊ ၼွၼ်း 11-14 ၸူဝ်ႈမူင်း၊
 • ဢႃႇယု 3-5 ပီႊ ၼွၼ်း 10-13 ၸူဝ်ႈမူင်း၊
 • ဢႃႇယု 6-13 ပီႊ ၼွၼ်း 9-11 ၸူဝ်ႈမူင်း၊
 • ဢႃႇယု 14-17 ပီႊ ၼွၼ်း 8-10 ၸူဝ်ႈမူင်း၊
 • ဢႃႇယု 18-64 ပီႊ ၼွၼ်း 7-9 ၸူဝ်ႈမူင်း ပေႃးႁႂ်ႈလီတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇ 9 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ဢႃႇယု 65 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼွၼ်း 7-8 ၸူဝ်ႈမူင်း။

သင်ႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼွၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႃႇၽႅဝ်ၸိုင် လီလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမေႃယႃယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈတေၸၢင်ႈယူတ်းယႃပၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း