ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထိုင် 7 ပွၵ်ႈ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ KCNA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးယိုဝ်းပၢၼ်ၵၢင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Hwasong-12 ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸၢမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး သႂ်ႇႁူဝ်မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶရီးယႃးလႆႈ ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝၢႆးလင် ပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ယိုဝ်းပၢၼ်ၵၢင်လႄႈ ယိုဝ်းၵႆ Hwasong-12 ဢၼ်ပဵၼ်မဵဝ်းလုၵ်ႉတီႈပိုၼ်ႉလိၼ် ယိုဝ်းၵႂႃႇတီႈပိုၼ်ႉလိၼ်၊ တႃႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ၶူင်ႉသၢင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသေ ႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေးမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ဢၼ်ၵဵပ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဝႆႉၼွၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႆႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

Moon Jae In ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပွတ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃး ၼႆသေ ပဵၼ်တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈၸၢမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၶၢမ်ႈမိူင်း လၢႆပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈဝႃႈ လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 7 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ပီႊ 2022 ၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း