ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 50 လၢၼ်ႉ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်ပွႆးပီႊမႂ်ႇၶႄႇယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 22 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းတေသုတ်းသဵင်ႈသေ တေတႄႇၶဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၼမ်မႃးၼႆသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် (mid-December 2020) ၼၼ်ႉမႃး မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉတႃႇတေတႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း Global Times မိူင်းၶႄႇ လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႃႈတေပဵၼ်ပွႆးပီႊမႂ်ႇၶႄႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတေသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ 50 လၢၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်တူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႉသူင်ႇၵူႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၽၢႆႇသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆသေ ၽူႈဢႃႇယုယႂ်ၶဝ်တႄႉ တေလႆႈပႂ်ႉဝႆႉၵွၼ် ဝႃႈၼႆ။

Credit : news.cn
Credit : news.cn

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းမၢင်ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႃးလႆႈသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းၶႄႇတင်းမိူင်း မီး 89,272 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 4,636 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း