ၼႂ်းလိူၼ် August ထိုင် ၵၢင်လိူၼ် December ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ 7 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 19 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၽႃႇၺႃး/ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း  လႄႈ လႆႈတၢင်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈသဵင်ႈ သၢႆၸႂ်ၸွမ်းတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် August ထိုင် ၵၢင်လိူၼ် December ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ 7 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 19 ၵေႃႉ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ TNLA မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2019 လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်”

ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း မီးဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် August ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 14 December 2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၽႃႇၺႃး/ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 7 ၵေႃႉ လႄႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 19 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 31 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် August ထိုင် ၵၢင်လိူၼ် December ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ 7 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 19 ၵေႃႉ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ TNLA မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2019 လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်”

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် November 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ လွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 12 December ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်းသေ ၵေႃႉပဵၼ် တေႃႇဢေးငူၺ်ႇ ဢႃႇယု 42 ပီႊ လႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 သေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းတိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။

ၼႂ်းလိူၼ် August ထိုင် ၵၢင်လိူၼ် December ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ 7 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 19 ၵေႃႉ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2019”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇ MM-2 ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ႁၢင်ႈၽင်ဝႆႉတီႈႁိမ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 7 လုၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈၸႂ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ပႃး လွင်ႈတႃႇလွတ်ႈၽေးတူဝ်ၵဝ်ႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း