ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပၵၽ ၸႄႈဝဵင်းပလႄး ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈတင်း ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပၵၽ (ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း) ဝၢၼ်ႈတၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းပလႄး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉၼႆ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2023 (တု − လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉယိုဝ်း ၵူဝ်ႇတႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပၵၽ ဝၢၼ်ႈတၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းပလႄး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ် 2 ၵမ်း၊ တိူဝ်ႉၸပ်းၼႃႈဢူၵ်း 1 ၵမ်း၊ မီးႁွႆးမိတ်ႈတႅင်းဝႆႉတီႈပုမ်တင်းတီႈၶႅၼ်သေ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတၼႄႇၼၼ်ႉၼႆ Mandalay Free Press (MFP) ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တၢႆ ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပၵၽ ဝၢၼ်ႈတၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းပလႄး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉသေ ဢူးၸေႃႇထႅတ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း ပဢၽ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈၼႄ Mandalay Free Press ဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းလၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢူးသူၺ်ႇတဵင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပၵၽ ဝၢၼ်ႈတၼႄႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇတင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၺွပ်းလႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 August 2023 ယၢမ်းမိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈထုၵ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2023 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼုင်ႈတင်း Unifrom တဵမ်တူဝ် ပႃးတင်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ် ၼမ်ႉၼဵင်ႈ ယူႇၼႂ်းလၢၼ်ႉ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း 19 ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ပဵၼ်ၽႂ် ယူႇတီႈလႂ်ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼုင်ႈတင်းၶူဝ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်းၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶီႇလူတ်ႉၵႃးသိုၵ်း လႄႈ လူတ်ႉၵႃးမိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႇႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း