ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ပီႊ 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KNU ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼမ်ထိုင် 1,700 ပွၵ်ႈပၢႆ

KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ပီႊ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNLA ႁူမ်ႈတင်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNDO လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵေႃႇတူးလေႇၼၼ်ႉ ၼမ်ထိုင် 1,642 ပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ BGF ၶဝ် လူႉတၢႆ 1,736 ၵေႃႉသေ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1,188 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵူၼ်းလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 5 ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်သမ်ႉ တူၵ်းသုမ်း 59 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 196 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 မႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း BGF ၶဝ် မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ 400,000 ပၢႆ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ တီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ KNU ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၵူႈလိူၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇႁႅင်းၵူၼ်း 85,000 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၶွင် KNU ၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇ တွပ်ႇၵႄႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း