ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ

ယွၼ်ႉဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ သင်ႇၶႃႇရ ဢၼိၵ်ႉၸ လွင်ႈၵိူတ်ႇထဝ်ႈပဵၼ်တၢႆၼႆသေ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ (ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) ဢၼ်ယၢမ်ႈပွႆႇသဵင်ၽၢႆႇတႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 May 2023 ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 77 ပီႊ ဝႃႇတေႃႇၸဝ်ႈ 5 ဝႃႇသႃ ဝႃႈၼႆ။

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ−1 / ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ လုမ်းလႃး သၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ႁပ်ႉဢဝ်ၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ – ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 27 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်း 11:00 ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ယၢမ်း 12:00 မူင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈလဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ပေႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼႆ တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇ ၼမ်ႉ လႄႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း