ၽူဝ်ၶီႈယႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမေးတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ ဢၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်းငိုၼ်းမေး တႃႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႃႈဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထိုင်တီႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး။

ၽူဝ်ၶီႈယႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမေးတၢႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႇမွင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်တွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းဢၢႆႈ  (ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈ) ယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မေး ၼၢင်းဢေး (ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈ) တႃႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ သွင်ၵေႃႉလႆႈၵႂၢမ်းၼမ်ထဵင်မေႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းယိုဝ်းတီႈၶေႃးမေးမၼ်း တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈပဵင်းပိူၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်သမ်ႉ ၸပ်းတိတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ သၢင်ႈပၼ်ႁႃတေႃႇ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း